In onderstaand reglement vindt u de huisregels die in het gebouw van stichting O.J.C. Jera ’70 en de eventuele aanverwante terreinen gelden. U bent verplicht zich aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanziens des persoons aan de politie worden gemeld, terwijl ook de toegang kan worden ontzegd. De toegang mag u door elke vrijwilliger van O.J.C. Jera ’70 worden ontzegd.

1. Aanwijzingen personeel opvolgen

Volg altijd de aanwijzingen van de vrijwilligers van Stichting O.J.C. Jera ‘70.

2. Drankgebruik vrijwilligers

Voor barvrijwilligers en leidinggevenden is het niet toegestaan tijdens hun (bar)dienst alcoholhoudende dranken te nuttigen. Voor alle andere vrijwilligers geldt dat, mits zij de alcoholgerechtigde leeftijd bereikt hebben, zij zeer gematigd alcoholische dranken mogen nuttigen.

3. Fouilleren / Toegangscontrole

Bij de entree van het gebouw maar ook binnen kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle. U bent verplicht mee te werken aan deze controle. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen. Bij een zaterdagavond-activiteit moet de minimale leeftijd van 14 jaar bereikt zijn.

4. Wapens

Het gebruiken of bij zich hebben van enige wapens is ten strengste verboden. Bij overtreding kan u gevraagd worden om het (de) wapen(s) in te leveren.

5.1 Drankgebruik

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank te gebruiken in de accommodatie. De organisatie houdt zich aan de voorschriften zoals gesteld in de Drank- Horecawet; o.a. het is niet toegestaan voor bezoekers alcoholhoudende dranken te nuttigen indien zij de alcoholgerechtigde leeftijd nog niet bereikt hebben. De organisatie is verplicht de gerechtigde leeftijd vast te stellen, bij twijfel geldt een legitimatieplicht. Personen onder invloed van drank wordt de toegang geweigerd. Aan dronken personen ( te bepalen door de organisatie) wordt géén alcohol verstrekt.

5.2 Roken

In het gebouw van O.J.C. Jera ‘70 geldt een rookverbod. Eventuele schade door een overtreding van het rookverbod zoals bedoeld in de tabakswet zal verhaald worden op de roker.

6. Drugs

Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enige middelen die de gemoedstoestand beïnvloeden in of rond het gebouw of het aanverwante terrein is ten strengste verboden.

7. Ongewenste intimiteiten

Ongewenste intimiteiten worden bij O.J.C. Jera ’70 niet getolereerd. NEE is NEE.

8. Racisme

Geen enkele vorm van racisme dan wel discriminatie wordt bij O.J.C. Jera ‘70 getolereerd.

9. Agressie

Agressie wordt bij O.J.C. Jera ’70 niet getolereerd. Dimmen dus.

10. Glaswerk binnen

Glazen en/of flessen (dus al het glaswerk) moeten binnen blijven.

11. Samenscholing

Wij behouden ons het recht voor bij vermoedens onzerzijds van samenscholing de samenscholers onmiddellijk de toegang tot O.J.C. Jera’ 70 te ontzeggen.

12. Verbandtrommel

Achter de bar is een verbandtrommel aanwezig en eerste hulp kan worden verleend. Bij speciale gelegenheden zal er ook een EHBO dienst aanwezig zijn.

13. Brandbeveiliging

Bij ons liggen brandinstructies ter inzage. Raak bij brand in ieder geval niet in paniek en waarschuw ons onmiddellijk.

14. Camera’s

Het kan voorkomen dat tijdens uw bezoek aan  O.J.C. Jera ‘70 camera’s gebruikt en/of geluidsopnamen gemaakt worden. Een ieder die O.J.C. Jera ‘70 bezoekt stemt stilzwijgend toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden. Tevens kunnen deze opnames gebruikt worden voor promotionele doeleinden.

15. Eigendommen en schade

a) Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen buiten het gebouw of het aanverwante terrein; hieronder vallen ook restanten van voedsel en dranken. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

b)  O.J.C. Jera`70, het bestuur en haar vrijwilligers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, voor schade en/of verdwijning van eigendom. Deze uitsluiting geldt tevens voor meer ernstige vormen van schade zoals ernstig lichamelijk letsel en overlijden.

16. Gevonden Voorwerpen

Gevonden voorwerpen dient u bij ons in te leveren. Wij zullen dan alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om deze spullen bij de rechtmatige eigenaar(en) terug te bezorgen.

17. Kleding

Uw kleding dient er verzorgd uit te zien. Bij twijfel beslist de organisatie of de vrijwilliger van O.J.C. Jera ‘70.

 

18. Parkeren/fietsenstalling

U dient uw voertuig/fiets zodanig op de aangegeven plaatsen te parkeren, dat derden geen overlast ondervinden. Indien u zich hieraan niet houdt loopt u het risico dat uw voertuig /fiets wordt verwijderd.

19. Geluid

In O.J.C. Jera ‘70 wordt regelmatig meer dan 85 DB(A) aan geluid geproduceerd. O.J.C. Jera ‘70 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf in O.J.C. Jera ‘70 is geheel op uw eigen risico.

20. Klachten

Wanneer u klachten van welke aard dan ook heeft kunt u deze bij ons bestuur melden. Klachten dient u altijd direct na het moment van ontstaan daarvan te melden. Als u dat niet doet, vervalt uw klacht.

21. Nederlands recht en Nederlandse rechter

Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit of verband houden met de Huisregels zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.

a) Voordat een van der Partijen een geschil aan de rechter ter beoordeling voorlegt, zullen Partijen het gerezen geschil uitputtend door middel van probleem-oplossend-onderhandelen trachten op te lossen. Indien de Opdrachtgever een partij is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zullen Partijen het geschil op hoog managementniveau uitputtend door middel van probleem-oplossend-onderhandelen trachten op te lossen.

b) Partijen zullen een tussen hen gerezen geschil als strikt vertrouwelijk beschouwen en hierover naar derden toe geen uitspraken doen.

c) Bovengenoemde bepalingen van kopje c blijven ook na de beëindiging van de overeenkomst van kracht.

Ten alle tijden gelden de huisregels zoals zij vastgesteld staan in het bestuursreglement van O.J.C. Jera ‘70 boven de u in dit document getoonde huisregels.

Bestuur en vrijwilligers van Stichting O.J.C. Jera ‘70